جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13971226178283 رویکردهای قرآنی احمد جام در تعلیم و تربیت با تأکید برکتاب مفتاح‌النّجات
ریحانه صادقی
عباس محمدیان
2 13981128225478 پژوهشی تازه در جلوه‌های تأثیرپذیری از آیات قرآنی در مقامات حمیدی
ریحانه صادقی
احمد خواجه ایم
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)