لیست داوران   شماره8 سال3

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات
1 آرش امرایی amiri879@gmail.com دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر استادیار دکترا
2 رضا آقایاری زاهد agayari87@yahoo.com دانشگاه ازاد اهر استاد کارشناسی
3 لیلا امیری amirifa902@gmail.com استاد دکترا
4 قاسم مهرآور گیگلو mehravar_g@yahoo.com دانشگاه محقق اردبیلی استاد دکترا
5 نیلوفرسادات عبدالهی niloofar_farhan@yahoo.com مدرس دانشگاه تهران، دانش آموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران استاد دکترا
6 ناصر کاظم خانلو pnu.khanloo@yahoo.com دانشگاه پیام نور استاد دکترا
7 مریم محمدزاده ay_maryam@yahoo.com دانشیار دکترا
8 ندا نبی زاده اردبیلی nedanabizade@yahoo.com استاد دکترا
9 احمدرضا  نظری چروده acharvadeh@gmail.com عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد آستارا. استاد دکترا
10 میثم زارع meysamzare3750@yahoo.com ادبیات استاد کارشناسی ارشد
11 ریحانه صادقی roohafza90@yahoo.com علوم انسانی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشجو دکترا
12 علی  بازوند bazvanda@yahoo.com دانشگاه فرهنگیان استاد کارشناسی