آخرین شماره


شماره 1 سال 3
بهار 1399
دانلود فایل

1 - شاخصه¬های زبانی و اندیشگانی بانوگشسب¬نامه ( DOI : 0)
( سمیه شرونی - محمدرضا صالحی مازندرانی )
2 - طنین سوررئالیسم غربی در صدای پای آب سپهری ( DOI : 0)
( مهرداد آقائی - فاضل عباس اده - سوسن غایبزاده )
3 - بررسی جایگاه اجتماعی سیندخت، رودابه، تهمینه و گردآفرید در شاهنامۀ فردوسی ( DOI : 0)
( زهره پارسیان - شهناز ولی‌پور هفشجانی )
4 - ابهام در چگونگی انتقال قدرت از گشتاسب به بهمن ( DOI : 0)
( مصطفی سعادت )
5 - در احوال و آثار جعفر شهری(شهری باف) ( DOI : 0)
( مسعود معظمی گودرزی )
6 - نمادگرایی درشعر فروغ فرخزاد ( DOI : 0)
( زینب رحمانیان - لیلا عدل پرور )
7 - جلوه‌های بدیع معنوی در دیوان رفیق اصفهانی ( DOI : 0)
( لیلا عدل پرور )