آخرین شماره


شماره 3 سال 2
پاییز 1398
دانلود فایل

1 - بررسی رابطه ترامتنی غزل رهی معیری با سعدی ( DOI : 0)
( هوشنگ محمدی افشار - مبین صالحی نیا )
2 - بررسی سبک¬شناسی و جامعه¬شناختی«چراغ¬ها را من خاموش می¬کنم» با تأکید بر رویکرد لوسین گلدمن ( DOI : 0)
( ندا یانس - کامران پاشایی فخری - پروانه عادل زاده )
3 - نقد و قرائت تاریخی اشعار حافظ ( DOI : 0)
( اصغر شهبازی )
4 - ردیف وکارکردهای آن در غزل های سلطان وَلَد ( DOI : 0)
( دکتر محمدامیر مشهدی - حسنیه نخعی - لیلا عبادی نژاد )
5 - بررسی فضائل و رذائل اخلاقی در بهمن نامه بر مبنای آیین زرتشتی ( DOI : 0)
( پریسا داوری - سعید محمدی کیش )
6 - چهار موسیقی در چهل اسرار ( DOI : 0)
( سید علی اصغر طباطبایی نیا )
7 - انواع بسامد و کارکرد آن در آفرینش داستان ( DOI : 0)
( ندا نبی زاده اردبیلی )
8 - نگاهی مجمل با دیدی ساختارگرایانه بر نفثه‌المصدور زیدری ( DOI : 0)
( دکتر ابوالفضل غنی زاده )