آخرین شماره


شماره 1 سال 4
بهار 1400
دانلود فایل

1 - بررسی درون¬مایه¬های آموزشی- مهارتی و تربیتی- اخلاقی داستان¬های منتخب کودک ایران و جهان ( DOI : 0)
( دکتر سجاد نجفی بهزادی - فاطمه صالحی بروجنی )
2 - جایگاه ادبی هاتفی در پژوهش‎های معاصر ( DOI : 0)
( سیدعلی کرامتی مقدم - سیده آمنه حسینی جهانگیر )
3 - کتاب‌شناسی آثار هوشنگ مرادی کرمانی ( DOI : 0)
( فرشاد اسکندری شرفی - علی بازوند )
4 - بازخوانی گزارش رویدادهای پایان کار شاه‌شیخ‌ابواسحاق‌اینجو در سروده‌های حافظ ( DOI : 0)
( علی محمدی - امیرافشین فرهادیان )
5 - بررسی و تحلیل قابلیّت های نمایشی در ادبیّات کهن منظوم و منثور فارسی ( DOI : 0)
( حمزه محمدی ده‌چشمه - شیما کرباسی )
6 - رسالت شاعر در نظریه ادبی حکیم نظامی گنجوی ( DOI : 0)
( مهدی اخروی )
7 - اسرار عرفانی و رموزات بیانی در مطلعیه مثنوی مولوی ( DOI : 0)
( فاضل عباس اده - مهرداد آقائی )