دکتر علی بازوند استادیار
bazvanda@yahoo.com دکترا
دانشگاه فرهنگیان شهرکرد دانشگاه فرهنگیان شهرکرد