• فهرست مقالات یادگار کریمی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - مروری بر روش¬های اندازه¬گیری فهم متقابل بین زبان¬¬ها و گویش¬ها نمونۀ موردی: بررسی فهم متقابل کردی جنوبی و کردی میانی (میرمُکری،1399)
    منیژه میرمکری غلامحسین کریمی دوستان وحید غلامی یادگار کریمی
    فهم متقابل به معنای آن است که شنونده¬ای از گونۀ زبانی (الف)، گفتار گوینده¬ای از گونۀ زبانی (ب) را بدون آموزش، بدون برخورد زبانی و بدون قصدی آگاهانه درک ¬کند و برعکس. این میزان درک در اغلب موارد کامل نیست و یا از نوع متقارن/ دوسویه نیست و برای هر کدام از گونه¬های مورد بر چکیده کامل
    فهم متقابل به معنای آن است که شنونده¬ای از گونۀ زبانی (الف)، گفتار گوینده¬ای از گونۀ زبانی (ب) را بدون آموزش، بدون برخورد زبانی و بدون قصدی آگاهانه درک ¬کند و برعکس. این میزان درک در اغلب موارد کامل نیست و یا از نوع متقارن/ دوسویه نیست و برای هر کدام از گونه¬های مورد بررسی، درجاتی دارد. زبان¬هایی که انتظار می¬رود دارای فهم¬پذیری باشند، زبان¬های مرتبط نزدیک یا گویش¬های متعلق به یک زبان هستند. در شرایطی که دو گویشور متعلق به دو گونۀ زبانی برای ارتباط با یکدیگر هر کدام از گونۀ زبانی خود استفاده کنند نه از زبانی میانجی، به این معناست که برقراری ارتباط زبانی آن¬ها در چارچوب اصل چندزبانگیِ ¬پذیرا انجام گرفته است. مطالعات غیر ایرانی با استفاده از انواع آزمون¬ها و پرسشنامه¬ها میزان فهم متقابل بین زبان¬های مرتبط و گویش¬ها را به صورت تجربی بررسی کرده¬اند. این مقاله علاوه بر توصیف روش¬های رایج در این زمینه، مروری است بر روش¬های به کار رفته در پژوهش میرمکری و همکاران به عنوان نخستین پژوهش تحت نام «بررسی فهم متقابل بین گویش¬های کردی جنوبی و کردی میانی» در میان پژوهش¬های زبانی در ایران و معرفی روش¬های اندازه¬گیری فهم متقابل دو گویش¬ اصلی کردی و جنبه¬های گوناگون آن است. مرور روش¬ها در پژوهش مذکور نشان می¬دهد پژوهش به لحاظ روش¬شناختی، کامل است و آزمون¬های بکار گرفته شده در آن دارای اعتبار علمی بوده و نتایج حاصل از آن در تطابق و تأیید دستاوردهای تحقیقات انجام¬شده حول محور موضوع فهم متقابل است. جزييات مقاله