• صفحه اصلی
  • بررسی نقش صفت در فرایند تولید و درک استعاره در اشعار حافظ بر اساس نظریه استعاره شناختی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : بازدید : 224 صفحه: 54 - 72

20.1001.1.26456478.1399.3.8.3.7

نوع مقاله: پژوهشی