دکتر سیداحمدرضا مجرد استاد
armojarrad@gmail.com دکترا
دانشگاه نبی اکرم (ص)تبریز دانشگاه نبی اکرم (ص)تبریز