دکتر ابراهیم محمدی استاد
emohammadi@birjand.ac.ir دکترا
دانشگاه بیرجند دانشگاه بیرجند