دکتر علی نوری خاتونبانی دانشیار
noori.a@lu.ac.ir دکترا
دانشگاه لرستان دانشگاه لرستان