دکتر منوچهر جوکار دانشیار
m.joukar@scu.ac.ir دکترا
دانشگاه شهید چمران اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز