دکتر سیف الدین میرزازاده استاد
sayf_yagnob@mail.ru دکترا
پژوهشگاه زبان و ادبیات رودکی آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان پژوهشگاه زبان و ادبیات رودکی