دکترمحمود رضایی دشت ارژنه استاد
mrezaei@shirazu.ac.ir دکترا
دانشگاه شیراز دانشگاه شیراز