دکتر قاسم صحرایی دانشیار
sahrai.g@lu.ac.ir دکترا
دانشگاه لرستان دانشگاه لرستان