اخبار نشریه

از کلیه اساتید و دانشجویان دکتری زبان و ادبیات فارسی که مایل به همکاری با فصلنامه قندپارسی در داوری مقالات هستند تقاضا می شود درخواست خود را از طریق ایمیل فصلنامه ارسال نمایند