اخبار نشریه

ارسال مشخصات نویسندگان در فایل اصلی مقاله موجب طولانی شدن روند داوری و برگشت مقاله جهت اصلاح به نویسنده می شود

جهت جلوگیری از طولانی شدن روند داوری و برگشت مقاله به نویسنده لطفا مشخصات نویسنده یا نویسندگان مقاله را از فایل اصلی مقاله حذف نمایید. ضروری است مشخصات نویسنده یا نویسندگان در فایلی جدا شامل نام و نام خانوادگی آدرس ایمیل وابستگی سازمانی و شماره تلفن تهیه و ارسال گردد.