• تضاد منافع

  1.اخلاق و امنیت 

  ویراستار مجله نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون ممکن است در مورد مقالات ارسالی در مورد هر جنبه ای از مقاله که نگرانی هایی را ایجاد می کند، برای مثال، مسائل اخلاقی یا مسائل مربوط به دسترسی به داده ها یا مواد، مشاوره بخواهد. توافق بر روی استانداردهای رفتار اخلاقی مورد انتظار برای همه طرف‌های درگیر در عمل مهم است: نویسنده، سردبیر مجله، داور  و غیره. همه تحقیقات باید در چارچوب اخلاقی مناسب انجام شده باشند.

   

  2.مسئولیت های نویسنده

  نویسنده مسئول، مسئولیت اصلی ارتباط با مجله را در طول ارسال مقاله، بررسی و داوری، و فرآیند انتشار بر عهده می‌گیرد و معمولاً تضمین می‌کند که تمام الزامات اداری مجله، مانند ارائه جزئیات تألیف، تأیید کمیته اخلاق، مستندات ثبت کارآزمایی بالینی، و جمع آوری اظهارات تضاد منافع، به درستی تکمیل می شود. نویسنده مسئول باید در طول فرآیند ارسال و بررسی همتایان به سوالات ویراستاری پاسخ دهد و باید پس از انتشار با هر درخواستی از مجله همکاری کند.

  مجله نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون پس از پذیرش نهایی مقاله، اجازه افزودن نویسنده یا تغییر نویسنده اول یا مسئول را نمی دهد. در صورتی که هر نویسنده ای بخواهد از فهرست نویسندگان حذف شود، باید نامه ای با امضای نویسنده و سایر نویسندگان ارسال کند که نشان دهنده تمایل وی برای حذف از فهرست نویسندگان باشد. هر گونه تغییر در ترتیب نام نویسندگان، تنها با درخواستی میسر است که همۀ نویسندگان آن را امضاء کرده باشند.

  3.تضاد منافع

  نویسندگان موظفند همه روابط یا علایق مرتبط با کار خود را افشا کنند. همه مقالات ارسالی باید دارای بخش «تضاد منافع» در انتهای مقاله باشند که تمام تضاد منافع مالی و غیر مالی را فهرست می‌کند. در مواردی که نویسندگان هیچ تضاد منافعی ندارند، بیانیه باید به این صورت باشد: «نویسندگان اعلام می‌کنند که تضاد منافع ندارند».

  نویسندگان باید هرگونه منافع رقیب مالی و همچنین هرگونه منافع رقیب غیرمالی را که در صورت آشکار شدن آنها پس از انتشار مقاله باعث شرمساری آنها شود را افشا کنند. منافع رقیب مالی شامل (اما محدود به آنها نمی شود):

  کمک های مالی تحقیقاتی از آژانس های تأمین مالی (حمایت کننده مالی تحقیق و شماره کمک مالی مورد نیاز است)

  · حمایت مالی از برنامه های آموزشی

  · استخدام یا مشاوره

  · سمت در هیئت مشورتی یا هیئت مدیره یا سایر انواع روابط مدیریتی

  · حقوق مالکیت معنوی (به عنوان مثال حق اختراع، حق چاپ و حق امتیاز از این حقوق)

   

  4.فرآیند مدیریت تخلفات تحقیق و انتشار

  هیئت تحریریه بی وقفه در جهت مشاهده تخلفات انتشاراتی مانند انتشار اضافی (تکراری)، سرقت ادبی، داده های جعلی یا ساختگی، تغییرات در تألیف، تضاد منافع فاش نشده، مشکل اخلاقی با یک مقاله ارسالی، داوری که ایده نویسنده را تصاحب کرده است یا داده ها، شکایات علیه ویراستاران، و غیره. هنگامی که مجله با موارد مشکوک تحقیق و تخلف در انتشار مواجه می شود، فرآیند حل و فصل توسط دستورالعمل های ارائه شده توسط "کمیته اخلاق در انتشار (COPE)" دنبال می شود. دستورالعمل های کامل در وب سایت COPE موجود است. برای اطلاع از چگونگی برخورد با این موارد می توانید به این آدرس مراجعه کنید: http://www.publicationethics.org.uk.