• ارزيابي

    فرآیند پذیرش مقالات

    مقالات پس از ارسال توسط نویسندگان از طریق کارشناس مجله بررسی می شوند و در صورتی که از نظر ساختار و حداقل های ظاهری اشکالی نداشته باشند برای سردبیر ارسال می شوند . در صورتی که مشکلی در فایل های ارسالی باشد از جمله فرمت فایل ها مناسب نباشد ، چکیده های انگلیسی و فارسی ارسال نشده باشد ، در فایل مقالات مشخصات نویسندگان درج شده باشد ، ساختار کلی مقاله رعایت نشده باشد یا... برای اصلاح به نویسنده عودت داده می شود .

    در مرحله بعد سردبیر موضوع مقاله را  از جهت ارتباط با موضوعات مورد نظر فصلنامه مورد بررسی قرار می دهد در صورت ارتباط موضوع  مقاله به نویسنده اعلام می شود که هزینه بررسی را بپردازد تا مقاله وارد روند داوری شود . در صورتی که موضوع مقاله با فصلنامه مرتبط نباشد مقاله رد می شود و پرونده آن بسته شده ، به نویسنده اعلام می شود .

    پس از واریز هزینه سردبیر مقاله را برای 3 داور ارسال می نماید پس از بررسی داوران در صورتی که مقاله حداقل 2 رای مثبت داشته باشد در پذیرفته می شود  و در غیر این صورت مقاله رد می شود.

    گاهی داوران فصلنامه درخواست  اصلاح بخش های از مقاله را می نمایند. در این صورت نویسنده جهت پذیرش مقاله باید اصلاحات مورد نظر را اعمال و ظرف مدت حداکثر 3 هفته مقاله اصلاح شده را جهت بررسی و پذیرش ارسال نمایند. در صورتی که اصلاحات درخواستی داوران ظرف مدت مشخص شده انجام نشود فصلنامه مقاله را رد اعلام می نماید .