اهداف و چشم انداز


فصلنامه قندپارسی به منظور انتشار مقالات مرتبط با زبان و ادبیات فارسی بدون در نظر گرفتن نام و جایگاه و روابط افراد و تنها براساس وزن علمی مقاله از زمستان 1397 هجری شمسی مصادف با آغاز سال 2019 میلادی آغاز به کار کرده است. فصلنامه قندپارسی در موضوعات زیر مقاله می پذیرد و در نظر دارد تا 2 سال آینده در نمایه های معتبر بین المللی نمایه شود. در این راه نویسندگان و پژوهشگران گرامی را به یاری می طلبیم.

 

-آثار ادبی در حوزه شعر و نثر

- ادبیات فارسی در کشورهای مختلف دنیا با رویکرد تحلیلی انتقادی

-ارتباط ادبیات با سایر دانش ها( مطالعات بین رشته ای)

- ارتباط ادبیات با هنرهای زیبا

- تاریخ ادبیات

- تحلیل و تتفسیر متون

- تصوف و عرفان

- سبک شناسی

- مبانی نظریات ادبی

-نظریه پردازی در حوزه ادبیات فارسی

- ادبیات معاصر

- ادبیات نمایشی

- ادبیات داستانی

- تبیین و نقد و تحلیل عالمانه در آثار ادبی

و کلیه موضوعات مرتبط با زبان و ادبیات فارسی