درباره ما


فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی در نظر دارد مقالات پژوهشی استادان ، دانشجویان و علاقمندان به زبان و ادبیات فارسی را پس از انجام داوری به چاپ برساند.