مدير مسئول

دکتر آرش امرایی استادیار
amraei@kmsu.ac.ir دکترا
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

سردبیر

دکتر سید احمد حسینی کازرونی استاد
sahkazerooni@yahoo.com دکترا
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر

هیئت تحریریه

دکتر قاسم صحرایی دانشیار
sahrai.g@lu.ac.ir دکترا
دانشگاه لرستان
دکتر سیداحمد حسینی کازرونی استاد
sahkazerooni@yahoo.com دکترا
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
دکترمحمود رضایی دشت ارژنه استاد
mrezaei@shirazu.ac.ir دکترا
دانشگاه شیراز
دکتر میرجلال الدین کزازی استاد
mkazzazi@yahoo.com دکترا
دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر سیف الدین میرزازاده استاد
sayf_yagnob@mail.ru دکترا
پژوهشگاه زبان و ادبیات رودکی آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان
دکتر منوچهر جوکار دانشیار
m.joukar@scu.ac.ir دکترا
دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر علی نوری خاتونبانی دانشیار
noori.a@lu.ac.ir دکترا
دانشگاه لرستان
دکتر مریم محمد زاده استاد
m-mohammadzadeh@iau-ahar.ac.ir دکترا
دانشگاه آزاد اسلامی
محمدنور عالم دانشیار
nooram76@gmail.com دکترا
دانشگاه چیتاکنگ
دکتر ابراهیم محمدی استاد
emohammadi@birjand.ac.ir دکترا
دانشگاه بیرجند
دکتر علی بازوند استادیار
bazvanda@yahoo.com دکترا
دانشگاه فرهنگیان شهرکرد
دکتر سیداحمدرضا مجرد استاد
armojarrad@gmail.com دکترا
دانشگاه نبی اکرم (ص)تبریز