• فهرست مقالات پروانه عادل زاده

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بررسی سبک¬شناسی و جامعه¬شناختی«چراغ¬ها را من خاموش می¬کنم» با تأکید بر رویکرد لوسین گلدمن
    ندا یانس کامران پاشایی فخری پروانه عادل زاده
    جامعه¬شناسی ادبیات شاخه¬ای از جامعه¬شناسی است که به رغم سنت دیرینة ادبی و آثار ادبی فراوان در تاریخ ایران، چندان که باید و شاید در میان خانواده علوم اجتماعی گسترش نیافته است. این عدم گسترش، هم در حوزه نظری (توریک) به چشم می خورد، هم در حوزه تحقیقات تجربی. در حوزه نظری ب چکیده کامل
    جامعه¬شناسی ادبیات شاخه¬ای از جامعه¬شناسی است که به رغم سنت دیرینة ادبی و آثار ادبی فراوان در تاریخ ایران، چندان که باید و شاید در میان خانواده علوم اجتماعی گسترش نیافته است. این عدم گسترش، هم در حوزه نظری (توریک) به چشم می خورد، هم در حوزه تحقیقات تجربی. در حوزه نظری با حدود و ثغور رشته جامعه¬شناسی گونه-های ادبی و رویکردهای نظری جامعه¬شناختی به آثار ادبی چندان روشن نیست.در عرصه پژوهش تجربی نیز تحقیقات، عمدتاً تنها به گونه (ژانر) ادبی داستان بلند (و با اندک تسامحی رمان) محدود شده و دیگر گونه¬های ادبی عموماً مورد غفلت قرار گرفته¬اند. مدعای اصلی مقاله حاضر این است که صرف نظر از رویکرد نظری ما در سبک¬شناسی و جامعه-شناسی ادبیات، هر گونه¬¬ی ادبی ویژگی¬هایی دارد که باید هنگام تحلیل مورد توجّه سبک¬شناسان و جامعه¬شناسان قرار گیرد.در اين مقاله، به بررسي اجتماعي ـ سياسي و سبکیآثار زویا پیرزاد، نویسنده معاصر ارمنی تبار، با توجّه به روش ساختگرايي گلدمن مي¬پردازيم. در اين شيوه، محتواي اثر ادبي و رابطه آن با جامعه¬اي بررسي مي¬شود كه اثر در آن خلق شده است و به جاي توصيف محتواي اثر ادبي، به بررسي محتوا و رابطه آن با جهان¬نگري در يك دوران خاص پرداخته شده است¬. لذا در اين رمان به اختصار به روحيات و شرايط زندگي مردم وتبيين پديده¬ها، رفتارها، ساخت¬ها و فرازونشيب¬هاي اجتماعي ـ سياسي زندگي شخصيّت¬هاي رمان اشاره شده است جزييات مقاله