• فهرست مقالات ندا نبی زاده اردبیلی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - مردی در قفس عصاره ناتورالیسم چوبک
    ندا نبی زاده اردبیلی
    ناتورالیسم که به عنوان مکتبی ادبی، در اواسط قرن نوزدهم در فرانسه سر برآورد دریچه¬ای نو به روی هنرمند گشود که در آن قهرمان داستانش دیگر نه انسان¬آرمانی رمانتیک بود نه حتی انسان عادی رئالیستی بلکه انسانی پست¬ترو پلیدتر از آن¬چه حتی در جهان بیرون می¬تواند باشد؛ یعنی حیو چکیده کامل
    ناتورالیسم که به عنوان مکتبی ادبی، در اواسط قرن نوزدهم در فرانسه سر برآورد دریچه¬ای نو به روی هنرمند گشود که در آن قهرمان داستانش دیگر نه انسان¬آرمانی رمانتیک بود نه حتی انسان عادی رئالیستی بلکه انسانی پست¬ترو پلیدتر از آن¬چه حتی در جهان بیرون می¬تواند باشد؛ یعنی حیوانی در شکل انسان که پلیدی خود را بویژه در شرایط دشوار بروز می¬دهد. این مکتب در سراسر جهان پیروانی یافت که در این میان صادق چوبک از مقلدانی است که در ترسیم فضای یاس¬آلود آکنده از جبروستم، گوی سبقت از دیگران ربوده است. در این مقاله که به شیوه تحلیلی به بررسی داستان چوبک پرداخته¬ایم در پی کشف عناصر ناتورالیستی در داستان چوبک بوده¬ایم. نتیجه حاصل از بررسی نشان می¬دهد که تقریبا تمامی اصول این مکتب را در آثار چوبک می¬توان دید جبرگرایی، یاس وناامیدی وبه دنبال آن پوچ¬گرایی، استفاده از زبان محاوره، ضدیت با اخلاق، بی¬اعتقادی مذهبی، بهادادن به حیوانات و در مقابل تنزل دادن مقام انسانی در حد حیوان از ویژگی¬هایی است که در اکثر داستان¬های او به چشم می¬خورد. ولی در این میان داستان «مردی در قفس» او عصاره تمام ویژگی¬های مکتب ناتورالیسم است که ما در ین مقال به بررسی این ویژگی¬ها پرداخته¬ایم. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - انواع بسامد و کارکرد آن در آفرینش داستان
    ندا نبی زاده اردبیلی
    یکی از عناصر اصلی هر روایتی عنصر زمان است به¬گونه¬ای که فهم روایت را در گرو زمانمندی آن می¬دانند. ژرار ژنت بزرگترین نظریه¬پرداز زمان روایی است که آن را ذیل سه تعین نظم، بسامد و تداوم بررسی می¬کند. بسامد که به بررسی تکرار عناصر روایی می¬پردازد به سه نوع منفرد، مکرر و باز چکیده کامل
    یکی از عناصر اصلی هر روایتی عنصر زمان است به¬گونه¬ای که فهم روایت را در گرو زمانمندی آن می¬دانند. ژرار ژنت بزرگترین نظریه¬پرداز زمان روایی است که آن را ذیل سه تعین نظم، بسامد و تداوم بررسی می¬کند. بسامد که به بررسی تکرار عناصر روایی می¬پردازد به سه نوع منفرد، مکرر و بازگو تقسیم می¬شود. ما در این پژوهش که به روش کتابخانه¬ای و تحلیلی و توصیفی انجام گرفته است انواع بسامد و کارکرد آن را در آثار داستانی علوی و ساعدی بررسی کرده ایم. نتایج پژوهش نشان می¬دهد که هر دو نویسنده از انواع مختلف بسامد در داستان¬های خود بهره گرفته¬اند. بسامد غالب بر داستان¬های آن¬ها بسامد مفرد است. انواع دیگر بسامد هم در این آثار قابل مشاهده است از جمله کارکردهای بسامد مکرر در این داستان¬ها تاکید، بیان کنایی ، فضاسازی و جلب توجه و ترحم و از جمله کارکردهای بسامد موجز در آن¬ها شخصیت¬پردازی و بیان علت امور است. به طور کلی باید گفت کارکرد انواع بسامد در آثار داستانی علوی متنوع¬تر است. جزييات مقاله