فهرست مقالات


شماره 3 سال 2 پاییز 1398

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13980509191218 بررسی رابطه ترامتنی غزل رهی معیری با سعدی
هوشنگ محمدی افشار
مبین صالحی نیا
2 13980211179049 بررسی سبک¬شناسی و جامعه¬شناختی«چراغ¬ها را من خاموش می¬کنم» با تأکید بر رویکرد لوسین گلدمن
ندا یانس
کامران پاشایی فخری
پروانه عادل زاده
3 13980226179438 نقد و قرائت تاریخی اشعار حافظ
اصغر شهبازی
4 13980401190283 ردیف وکارکردهای آن در غزل های سلطان وَلَد
دکتر محمدامیر مشهدی
حسنیه نخعی
لیلا عبادی نژاد
5 13980207178968 بررسی فضائل و رذائل اخلاقی در بهمن نامه بر مبنای آیین زرتشتی
پریسا داوری
سعید محمدی کیش
6 13980122178619 چهار موسیقی در چهل اسرار
سید علی اصغر طباطبایی نیا
7 13980303179644 انواع بسامد و کارکرد آن در آفرینش داستان
ندا نبی زاده اردبیلی
8 13971005166432 نگاهی مجمل با دیدی ساختارگرایانه بر نفثه‌المصدور زیدری
دکتر ابوالفضل غنی زاده

شماره 1 سال 2 بهار 1398

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13971007166482 همانندی اندیشه¬های جلال آل احمد و صدر الادبای اصفهانی
قهرمان شیری
2 13971109167267 نقد و بررسی برخي از حکايت¬هاي بازنویسی شده عطار برای نوجوانان
دکتر سجاد نجفی بهزادی
معصومه مهری
زیبا علیخانی
3 13971214178012 مردی در قفس عصاره ناتورالیسم چوبک
ندا نبی زاده اردبیلی
4 13971119177443 تحلیل بازتاب دیدگاه و سبک فکری ناصرخسرو در کاربرد فعل
فاطمه شیخ باقر مهاجر
علي صباغي
5 13971129177672 عناصر بینامتنی و سیلان ذهن در آثار محمود اکبرزاده و محمدرضا شمس
مریم غفاری جاهد
6 13971201177726 بررسی و تحلیل ویژگی‌های ساختاری و شگردهای زبانیِ «داستانِ خسرو» نوشتۀ عبدالحسین وجدانی
حمزه محمدی ده‌چشمه
فرزاد محمدی
7 13971208177873 تعالیم اخلاقی و آموزه¬های تربیتی در مثنوی سلسله¬الذهب جامی
برات محمدی
مریم حداد خانشان
8 13971205177799 سنّت و نمود آن در شعر شفیعی کدکنی
یعقوب نوروزی
جواد خلیلی

شماره 1 سال 1 زمستان 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970925166239 نقد اخلاقی کتاب جغرافیای تاریخی سرزمین¬های آباد: آثارالبلاد و اخبارالعباد زکریای قزوینی
لیلا اقبالی احمد آبادی
دکتر آسیه ذبیح نیا
2 13970924166200 بررسی معانی واژۀ «باز» بر پایۀ محور هم‌نشینی در تاریخ بلعمی
ابراهیم استاجی
ریحانه صادقی
3 13971016166722 تیر گز و آب رز در داستان رستم و اسفندیار
اصغر شهبازی
4 13971007166508 بررسی عناصر داستان «زمین سوخته» اثر احمد محمود
علی عزیزی
دکتر زیبا قلاوندی
سید حمزه عابدی
5 13971011166600 تشبیه ، قالب تصویر ساز در غزل وحشی بافقی
آیت شوکتی
علیرضا تایوغ
6 13971102167076 بررسي و مقایسه¬ی رابطة متقابل جهان‌نگري و صنايع بديعي در اشعار سهراب سپهری و محمدرضا شفیعی کدکنی ( با استفاده از نظريّة ساختارگرايي تكويني لوسین گلدمن)
دکتر ساره تربیت
محمد عنایتی قادیکلایی
7 13971102167083 مولفه¬های ادب غنایی در تاریخ بیهقی
دکتر محمدامیر مشهدی
رمضان مجوزی

ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 5 ( از 5 رکورد)