• صفحه اصلی
  • جستاری در ارتباط بینامتنی قصیدۀ ایوان مدائن خاقانی و سینیۀ بحتری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990321237708 بازدید : 2276 صفحه: 21 - 40

20.1001.1.27834166.1400.3.2.7.3

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط