• صفحه اصلی
  • کلان¬استعارة شناختی آزادی در زبان کُردی با تکیه بر اشعار شیرکو بیکه¬س

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990321237700 بازدید : 822 صفحه: 95 - 113

20.1001.1.26456478.1399.3.7.1.3

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط