• صفحه اصلی
  • نقش اقناعی استعارۀ مفهومی در گفتمان اجتماعی- سیاسی صمد بهرنگی (مطالعه موردی قصۀ "پسرک لبوفروش")

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990303237363 بازدید : 1348 صفحه: 4 - 20

20.1001.1.27834166.1400.3.4.1.1

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط