• صفحه اصلی
  • فراوانی "راهبردی" در عملیات روانی شاهنامه (مطالعۀ موردی داستان رستم و سهراب بر اساس نمودار فراوانی)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980516191388 بازدید : 1679 صفحه: 89 - 119

20.1001.1.27834166.1400.2.4.7.4

نوع مقاله: پژوهشی