• صفحه اصلی
  • بررسی تطبیقی ترجمه‌های کارنامه اردشیر بابکان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980203178894 بازدید : 1610 صفحه: 73 - 87

20.1001.1.27834166.1400.2.4.1.8

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط