• صفحه اصلی
  • بررسی تطبیقی ترجمه‌های کارنامه اردشیر بابکان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980203178894 بازدید : 1115 صفحه: 73 - 87

20.1001.1.26456478.1398.2.5.4.5

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط