• صفحه اصلی
  • بررسی و تحلیل ویژگی‌های ساختاری و شگردهای زبانیِ «داستانِ خسرو» نوشتۀ عبدالحسین وجدانی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13971201177726 بازدید : 3850 صفحه: 116 - 133

20.1001.1.26456478.1398.2.2.15.0

نوع مقاله: پژوهشی