• صفحه اصلی
  • بررسی زمانمندی روایت در منظومة مهرة سرخ سیاوش کسرایی بر اساس نظریة ژرار ژنت

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13971104167118 بازدید : 2518 صفحه: 36 - 58

20.1001.1.26456478.1398.2.3.16.3

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط