• صفحه اصلی
  • بررسي و مقایسه¬ی رابطة متقابل جهان‌نگري و صنايع بديعي در اشعار سهراب سپهری و محمدرضا شفیعی کدکنی ( با استفاده از نظريّة ساختارگرايي تكويني لوسین گولدمن)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13971102167076 بازدید : 3349 صفحه: 7 - 29

20.1001.1.26456478.1397.1.1.11.7

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط