مقاله


کد مقاله : 13981115215207

عنوان مقاله : بررسی زبانی مونس¬العشاق سهروردی و عربشاه یزدی از رهگذر بینامتنیت ژنت

نشریه شماره : 7 فصل تابستان 1399

مشاهده شده : 63

فایل های مقاله : 583 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 خدابخش اسداللهی kh.asadollahi@gmail.com استاد دکترا
2 محمد شهبازی shabe_vasl@yahoo.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

شهاب¬الدین سهروردی (شیخ اشراق) از بزرگ¬ترین حکمای فلسفه و عارفان قرن ششم است که رسایل رمزی او تأثیر گسترده¬ای بر نویسندگان و شاعران بعد از خود، گذاشته است بطوری که عماد¬الدین عربشاه یزدی از شاعران قرن هشتم با تأثیر¬پذیری از رساله مونس¬العشاق (فی حقیقه العشق) سهروردی، منظومه¬ای با همین عنوان سروده است که در واژگان، ترکیبات، جمله، ساختار نحوی و آوایی مشترکات فراوانی دارند. هدف ما در اینجا بررسی زبانی مونس¬العشاق منظوم و منثور براساس بینامتنیت ژنت است که در بخش¬های جداگانه به هر یک از موارد یاد شده پرداخته و از هر کدام چند نمونه شاهد آورده¬ایم و مابقی نمونه¬ها را در جدول با مشخص کردن صفحات در هر دو مونس¬العشاق و بیت مورد نظر مشخص کرده¬ایم. به لحاظ وجود زیرشاخه¬های بینامتنیت ژرار ژنت در هر دو مونس¬العشاق سعی نمودیم تا بر اساس نظریه ژنت به بررسی بپردازیم. دستاور ما در این پژوهش اثبات تبعیت عربشاه یزدی از تفکر و واژگان ابتکاری سهروردی است که تنها از رهگذر بینامتنیت ژنت قابل بررسی است. این دو اثر با وجود اشتراک فراوان، چند وجه افتراق نیز دارند که در متن مقاله به آنها نیز اشاره نموده¬ایم.