مقاله


کد مقاله : 13981021204643

عنوان مقاله : شاخصه¬های زبانی و اندیشگانی بانوگشسب¬نامه

نشریه شماره : 6 فصل بهار 1399

مشاهده شده : 311

فایل های مقاله : 560 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سمیه شرونی s.sharuni69@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 محمدرضا صالحی مازندرانی salehi_mr20@yahoo.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

بانوگشسب¬نامه منظومه¬ای حماسی است که موضوع آن شرح زندگی و دلاوری¬های بانوگشسب، دختر رستم است و تنها حماسه ملی ایران است که پهلوان بانویی قهرمان حماسه است. در پژوهش¬های علمی، تعیین ارزش واقعی یک اثر، تا حدود زیادی منوط به مطالعات سبک¬شناسی است؛ بنابراین سبک منظومه¬های حماسی همواره مورد توجه پژوهشگران ادبیات فارسی بوده است و در پژوهش¬های بسیاری به حماسه و به¬ویژه¬ حماسه¬هایی که در دوره¬های بعد به تقلید از شاهنامه سروده شده¬اند، پرداخته¬اند. این پژوهش نیز که با بررسی دقیقِ مبتنی بر مطالعات سبک¬شناسانه صورت گرفته، بر آن است تا شاخصه¬های زبانی و اندیشگانی بانوگشسب¬نامه را به عنوان یکی از منظومه¬های حماسی ایران، نشان دهد. بررسی دقیق و جز به جز تمام ابیات این منظومه، که بر پایه¬ی قصه¬های راویان و آنچه که بر زبان میراث¬داران فرهنگ ایران زمین جاری بود، نشان داد که این اثر- که سراینده آن نامعلوم است- در میان منظومه¬های که به تقلید از حماسۀ استاد توس سروده شده، تا حدودی موفق بوده است. مضامین غنایی و عاشقانه، رجز خوانی، نفوذ اندیشه¬های دینی و مذهبی، دعا و مناجات، جاری شدن خطبۀ عقد توسط موبدان، مردسالاری و ذکر برخی از نکات اخلاقی از مهم¬ترین مضامین محتوایی و محور اندیشگانی این منظومه است.