مقاله


کد مقاله : 13980416190628

عنوان مقاله : بررسی تطبیقی کارکرد رنگ¬ها در داستان¬های «ویس و رامین» و «تریستان و ایزوت»

نشریه شماره : 5 فصل زمستان 1398

مشاهده شده : 140

فایل های مقاله : 679 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی محمد رضائی هفتادر dalirezaei@chmail.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

پس از آنکه در دهه¬های اخیر، شماری از روان¬شناسان به حضور برجستۀ رنگ¬ها در زندگی نوع بشر توجّه کردند، استفادۀ هدفمند از این عنصر در ادبیّات فزونی گرفت. البتّه، به دلیل حضور اثرگذار رنگ در زندگی روزمرۀ آدمی، شاهد بازتاب آن در متون کلاسیک ادبی نیز، هستیم. در مقالۀ حاضر، کارکرد رنگ¬ها در منظومۀ ویس و رامین گرگانی و داستان تریستان و ایزوت از ژوزف بدیه با رویکرد تطبیقی و روش توصیفی- تحلیلی مقایسه شده است. پربسامدترین رنگ در سرودۀ فخرالدّین، سیاه و در اثر بدیه، سیاه و سرخ بوده است. کارکرد مشترکی که در همۀ رنگ¬ها دیده می-شود، جنبۀ توصیفی است. همچنین، تشریح شرایط زیستی و روانی شخصیّت¬ها، القاء عواطف درونی و عینیّت¬بخشی به مفاهیم انتزاعی به کمک رنگ¬ها صورت گرفته است. با وجود کارکردهای مشترک رنگ¬ها در دو اثر، نقاط افتراق نیز، وجود دارد. در منظومۀ فخرالدّین اسعد، رنگ سرخ نشان¬دهندۀ سرزندگی و شادکامی و شرم و حیا است. در تریستان و ایزوت، تشریح مفهوم اراده و در ویس و رامین، بیان شادابی و سرزندگی شخصیت¬ها از کارکردهای متفاوت رنگ سبز بوده است. در ویس و رامین، بیان وضعیّت نامناسب جسمی و در تریستان و ایزوت، القای حسّ آرامش و اطمینان، به کمک متعلقات رنگ آبی تشریح شده است. در مجموع، رنگ¬های به کار رفته در دو داستان، غیرنمادین، صریح و مستقیم و فاقد لایه¬های متعدّد معنایی هستند که این موضوع بیانگر نگرش واقع¬گرا و عینیّت¬طلب دو ادیب است.