مقاله


کد مقاله : 13980303179644

عنوان مقاله : انواع بسامد و کارکرد آن در آفرینش داستان

نشریه شماره : 4 فصل پاییز 1398

مشاهده شده : 262

فایل های مقاله : 615 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ندا نبی زاده اردبیلی nedanabizade@yahoo.com مدرس دکترا

چکیده مقاله

یکی از عناصر اصلی هر روایتی عنصر زمان است به¬گونه¬ای که فهم روایت را در گرو زمانمندی آن می¬دانند. ژرار ژنت بزرگترین نظریه¬پرداز زمان روایی است که آن را ذیل سه تعین نظم، بسامد و تداوم بررسی می¬کند. بسامد که به بررسی تکرار عناصر روایی می¬پردازد به سه نوع منفرد، مکرر و بازگو تقسیم می¬شود. ما در این پژوهش که به روش کتابخانه¬ای و تحلیلی و توصیفی انجام گرفته است انواع بسامد و کارکرد آن را در آثار داستانی علوی و ساعدی بررسی کرده ایم. نتایج پژوهش نشان می¬دهد که هر دو نویسنده از انواع مختلف بسامد در داستان¬های خود بهره گرفته¬اند. بسامد غالب بر داستان¬های آن¬ها بسامد مفرد است. انواع دیگر بسامد هم در این آثار قابل مشاهده است از جمله کارکردهای بسامد مکرر در این داستان¬ها تاکید، بیان کنایی ، فضاسازی و جلب توجه و ترحم و از جمله کارکردهای بسامد موجز در آن¬ها شخصیت¬پردازی و بیان علت امور است. به طور کلی باید گفت کارکرد انواع بسامد در آثار داستانی علوی متنوع¬تر است.