مقاله


کد مقاله : 13971214178012

عنوان مقاله : مردی در قفس عصاره ناتورالیسم چوبک

نشریه شماره : 2 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 515

فایل های مقاله : 490 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ندا نبی زاده اردبیلی nedanabizade@yahoo.com مدرس دکترا

چکیده مقاله

ناتورالیسم که به عنوان مکتبی ادبی، در اواسط قرن نوزدهم در فرانسه سر برآورد دریچه¬ای نو به روی هنرمند گشود که در آن قهرمان داستانش دیگر نه انسان¬آرمانی رمانتیک بود نه حتی انسان عادی رئالیستی بلکه انسانی پست¬ترو پلیدتر از آن¬چه حتی در جهان بیرون می¬تواند باشد؛ یعنی حیوانی در شکل انسان که پلیدی خود را بویژه در شرایط دشوار بروز می¬دهد. این مکتب در سراسر جهان پیروانی یافت که در این میان صادق چوبک از مقلدانی است که در ترسیم فضای یاس¬آلود آکنده از جبروستم، گوی سبقت از دیگران ربوده است. در این مقاله که به شیوه تحلیلی به بررسی داستان چوبک پرداخته¬ایم در پی کشف عناصر ناتورالیستی در داستان چوبک بوده¬ایم. نتیجه حاصل از بررسی نشان می¬دهد که تقریبا تمامی اصول این مکتب را در آثار چوبک می¬توان دید جبرگرایی، یاس وناامیدی وبه دنبال آن پوچ¬گرایی، استفاده از زبان محاوره، ضدیت با اخلاق، بی¬اعتقادی مذهبی، بهادادن به حیوانات و در مقابل تنزل دادن مقام انسانی در حد حیوان از ویژگی¬هایی است که در اکثر داستان¬های او به چشم می¬خورد. ولی در این میان داستان «مردی در قفس» او عصاره تمام ویژگی¬های مکتب ناتورالیسم است که ما در ین مقال به بررسی این ویژگی¬ها پرداخته¬ایم.